Quá trình xây dựng trường học Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế