Video dự thi Trạng nguyên nhí Online, thí sinh Sí San San