25/10/19  Tin của trường  654
     Thông qua hoạt động lao động vệ sinh làm sạch, đẹp môi trường sống và học tập các em được trang bị những kiến thức cơ bản về vai trò của môi trường đối với con người và tác động của con người đối với môi trường, hình thành và phát triển kỹ năng bảo vệ, gìn giữ môi trường xanh - sạch - đẹp